Na glavno vsebino
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL
Show menu

Dnevno varstveni center Žalec

Kontakt

SABINA

(03) 713 29 48

sabina.brdnik@dnpg.si


MATEJA

(03) 713 29 46

mateja.simek@dnpg.si


VERONIKA

(03) 713 29 14

veronika.falant@dnpg.si

DNEVNO VARSTVENI CENTER V ŽALCU

Storitev dnevnega varstvo je socialno varstvena storitev, ki je namenjena upravičencem, ki

imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, če se zaradi

starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take

oskrbe in nege ne zmorejo zagotoviti.

Gre za različne oblike praktične pomoči in uslug, ki omogočajo ljudem, da kljub svoji starosti in invalidnosti čim dlje ostanejo v svojem domačem okolju.

Otvoritev dnevno varstvenega centra Žalec je bila 4.1.2021, z delom smo pričeli 15.11.2021.


GLAVNI NAMEN IN CILJ

Glavni namen in cilj dnevnega varstva je, omogočiti ljudem, da kljub starosti, bolezni in invalidnosti čim dlje časa ostanejo v svojem domačem okolju, med svojimi prijatelji, znanci, med ljudmi, ki jih poznajo. Dejavnost dnevnega varstva je osredotočena na preživljanje prostega časa starostnikov, popestrenega z različnimi vsakodnevnimi aktivnostmi, v družbi svojih vrstnikov,  oziroma varovanje starostnikov, ki imajo manjše do večje težave s samostojnim bivanjem ter osnovno nego le – teh.

V dnevno varstvo se lahko vključijo osebe, ki so starejše od 65 let z naslednjimi pogoji oz. potrebami:

  • Osebe, ki zaradi starosti ali drugih razlogov, ki spremljajo starost, niso sposobne za popolnoma samostojno življenje in potrebujejo manjši obseg neposredne osebne pomoči,
  • Osebe z zmernimi starostnimi in zdravstvenimi težavami, ki potrebujejo večji obseg neposredne pomoči,
  • Osebe z najzahtevnejšimi zdravstvenimi težavami, ki v celoti potrebujejo neposredno osebno pomoč in sicer:
    • Za osebe, ki potrebujejo neposredno osebno pomoč za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb,
    • Za najtežje prizadete osebe,
  • Osebe z zahtevnejšimi dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, ki zaradi starostne demence ali sorodnih stanj potrebujejo delno ali popolno osebno pomoč in nadzor.

Projekt sofinancirata RS in Evropska unija iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi 9 »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, prednostne naložbe 9.3 »Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki prispeva k razvoju na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, zmanjšuje neenakost glede zdravstvenega stanja, spodbujanje socialnega vključevanja z lažjim dostopom do socialnih, kulturnih in rekreacijskih storitev in prehod z institucionalnih storitev na storitve v okviru lokalnih skupnosti«.


CENIK

OSKRBA DNEVNO VARSTVO
Dnevno varstvo - oskrba I 14,34
Dnevno varstvo - oskrba II 18,34
Dnevno varstvo - oskrba IIIA 22,33
Dnevno varstvo - oskrba IIIB 25,80
Dnevno varstvo - oskrba IV 24,84
Prevoz v/iz dnevnega varstva cena prevoza se oblikuje v višini 30% neosvinčenega motornega bencina 95 za prevoženi kilometer
Cenik je  potrjen na 5.redni seji Sveta Doma Nine Pokorn Grmovje, dne 29.06.2023  in velja od 01.07.2023 dalje.


Cena je oblikovana na osnovi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06 z dopolnitvami).

 
Cena storitve dnevnega varstva, ki jo izvaja izvajalec celodnevnega institucionalnega varstva v trajanju 8 ur dnevno, se določi v višini 70% cene storitve celodnevnega institucionalnega varstva in glede na razvrstitev uporabnikov v kategorijo oskrbe iz 1. ali 2. točke 24. člena tega pravilnika.

Če se storitev izvaja več ali manj kot 8 ur dnevno, se cena za takšno storitev sorazmerno zviša ali zniža, razen stroškov prehrane, ki se obračunajo v celoti za obroke, ki so uporabniku zagotovljeni v času izvajanje storitve.


OSKRBA I. – za uporabnike, ki ne potrebujejo neposredne osebne pomoči.
OSKRBA II. – za uporabnike z zmernimi starostnimi in zdravstvenimi težavami, ki ne potrebujejo neposredne osebne pomoči.
OSKRBA III. A – za uporabnike, ki potrebujejo neposredno osebno pomoč za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb.
OSKRBA III. B – za najtežje prizadete uporabnike (hranjenje po sondi, popolnoma nepomični).
OSKRBA IV. – za uporabnike z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, ki zaradi starostne demence in demence ali sorodnih stanj potrebujejo delno ali popolno pomoč in predvsem nadzor, zaposlitev in so pretežno mobilni.

Zadnjič posodobljeno: 12. 7. 2023