Show menu

Dnevno varstveni center Žalec

Kontakt

SABINA

(03) 713 29 48

sabina.brdnik@dnpg.si


MATEJA

(03) 713 29 46

mateja.simek@dnpg.si


VERONIKA

(03) 713 29 14

veronika.falant@dnpg.si

DNEVNO VARSTVENI CENTER V ŽALCU

Dom Nine Pokorn Grmovje je konec leta 2020  na podlagi prijave na javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo namenjeno izvajanju dnevnih oblik varstva/začasnih namestitev za starejše s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, pridobil sklep o financiranju DNEVNO VARSTVENEGA CENTRA V ŽALCU. Sredstva so dodeljena v skupni višini največ 501.886,00 EUR. Namenska sredstva EU predstavljajo 80 % skupnih upravičenih stroškov, slovenska udeležba pa je 20 % skupnih upravičenih stroškov projekta. Dom bo vzpostavil eno enoto za namen zagotavljanja dnevnih oblik varstva za osebe starejše od 65 let. Kapaciteta predvidenega varstva bo 15 uporabnikov.

Enota dnevnega varstva bo pri izvajanju svoje dejavnosti sledila srednjeročnim in dolgoročnim ciljem, ki so usklajeni s cilji in strategijami Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva: zagotavljanje človeškega dostojanstva, krepitev moči uporabnikom, enak dostop in enake možnosti vsem vključenim, prostovoljnost vključitve, prosta izbira, individualna obravnava, dogovarjanje med izvajalci in uporabniki ter drugimi.   

V dnevnem varstvu bo poskrbljeno za visok nivo osnovne oskrbe v skladu z doktrino in Pravilnikom o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev. Prav tako bo strokovno izvajana socialna oskrba, predvsem z vpeljevanjem novega načina dela in nosilcev oz. nosilk socialnih interakcij v skupinah. 

V aprilu 2021 smo že opravili nakup hiše za opravljanje dejavnosti, pripravili načrte in projekte za izvedbo preureditve  in v začetku maja objavili javno naročilo za iskanje izvajalca gradbeno obrtnih del, elektro in strojnih inštalacij. Predvidevamo, da se bodo gradbena dela pričela v začetku julija in zaključila v sredini septembra 2021. Z izvajanjem storitve želimo pričeti  v oktobru 2021.

Vse okoliške občane VABIMO, da se lahko na morebitno (pred)prijavo za koriščenje dnevnega varstva in vse informacije obrnejo na socialno službo Doma, ki vam bo podala tudi podrobnejše informacije (potek prijav, izvajanje dnevnega varstva in financiranje. Prilagamo tudi zloženko o dnevnem varstvu za lažjo odločitev.

CENIK

OSKRBA DNEVNO VARSTVO
Dnevno varstvo - oskrba I 12,51
Dnevno varstvo - oskrba II 15,96
Dnevno varstvo - oskrba IIIA 19,41
Dnevno varstvo - oskrba IIIB 22,41
Dnevno varstvo - oskrba IV 21,63
Prevoz v/iz dnevnega varstva cena prevoza se oblikuje v višini 30% neosvinčenega motornega bencina-95 za prevoženi kilometer
Cenik je  potrjen na  11. dopisni seji Sveta Doma Nine Pokorn Grmovje dne 12.07.2021  in velja od 01.11.2021 dalje.


Cena je oblikovana na osnovi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06 z dopolnitvami).

 
Cena storitve dnevnega varstva, ki jo izvaja izvajalec celodnevnega institucionalnega varstva v trajanju 8 ur dnevno, se določi v višini 70% cene storitve celodnevnega institucionalnega varstva in glede na razvrstitev uporabnikov v kategorijo oskrbe iz 1. ali 2. točke 24. člena tega pravilnika.

Če se storitev izvaja več ali manj kot 8 ur dnevno, se cena za takšno storitev sorazmerno zviša ali zniža, razen stroškov prehrane, ki se obračunajo v celoti za obroke, ki so uporabniku zagotovljeni v času izvajanje storitve.


OSKRBA I. – za uporabnike, ki ne potrebujejo neposredne osebne pomoči.
OSKRBA II. – za uporabnike z zmernimi starostnimi in zdravstvenimi težavami, ki ne potrebujejo neposredne osebne pomoči.
OSKRBA III. A – za uporabnike, ki potrebujejo neposredno osebno pomoč za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb.
OSKRBA III. B – za najtežje prizadete uporabnike (hranjenje po sondi, popolnoma nepomični).
OSKRBA IV. – za uporabnike z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, ki zaradi starostne demence in demence ali sorodnih stanj potrebujejo delno ali popolno pomoč in predvsem nadzor, zaposlitev in so pretežno mobilni.

Zadnjič posodobljeno: 20. 7. 2021