Na glavno vsebino
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL
Show menu

Naše službe

1. PSIHOSOCIALNA SLUŽBA  
Socialna služba v sodelovanju z ostalimi službami zavoda pomaga stanovalcem zagotavljati pogoje za čimbolj kvalitetno življenje. Zato se delo socialne službe prične že s prvim stikom v domačem okolju in zbiranjem dokumentacije. Nadaljnje delo je spremljanje in pomoč stanovalcem pri reševanju psihosocialnih težav. Poseben poudarek pripisuje razvijanju in vzdrževanju pozitivnih medčloveških odnosov ter vzdrževanju stika z domačimi. Osrednja naloga socialne službe so tudi individualne obravnave stanovalcev, kjer strokovne delavke v optimalni meri izhajajo iz potreb in želja stanovalcev.

Dejavnosti psihološke službe zajemajo širok spekter intervencij, ki so v večji meri usmerjene v prepoznavanje in preprečevanje morebitnih stisk stanovalcev ter ocenitvi možnih rešitev  s ciljem izboljšanja kvalitete njihovega življenja. Pri obravnavi psihičnih težav stanovalcev uporabljamo posebne svetovalne metode z namenom izboljšanja njihovega splošnega psihičnega stanja, notranjega doživljanja, samopodobe, vedenja, spodbujanja in ohranjanja obstoječih virov ter jim na ta način pomagamo k pozitivnemu osebnostnemu razvoju. Po potrebi izvajamo tudi psihodiagnostične preglede za merjenje duševnih, psihofizičnih in osebnostnih značilnosti stanovalcev, kot pomoč pri formiranju oziroma postavljanju terapevtskih ciljev. Psihološka služba sodeluje tudi z ostalimi dejavnostmi in službami v skladu z načeli celovitega multidisciplinarnega pristopa ter na vseh nivojih strokovnega dela.
2.ZDRAVSTVENO NEGOVALNA SLUŽBA 
Poslanstvo zdravstvene nege (ZN)  je obravnava človeka, zdravega ali bolnega, ki je enkraten in neponovljiv v času in prostoru in je zato najvišja vrednota vrednostnega sistema zdravstveno negovalnega osebja.

Sposobnost doživljanja in razumevanja človeka kot celote telesnega, duševnega, duhovnega in socialnega bitja usklajujejo zaposleni s svojimi znanji, izkušnjami in sposobnostmi ob nenehnem prilagajanju in spreminjanju svojega pozitivnega odnosa do sebe, do drugih in do okolice.

Delo ZN službe v Domu Nine Pokorn Grmovje, katere člani so diplomirane medicinske sestre, zdravstveni tehniki, bolničarke in bolniške strežnice, varuhi in pri skrbi za okolje stanovalca tudi čistilke, temelji na vseh navedenih področjih.

V času bolezni je zelo pomembno tesno sodelovanje ZN službe z zdravstveno službo, predvsem s službo osnovnega zdravstvenega varstva in posledično seveda s specialistično zdravstveno dejavnostjo, kajti kvalitetna obravnava je možno samo z dopolnjevanjem vseh strok. 

Ker pa je DNPG predvsem dom našim stanovalcem, jim v prvi meri želimo nuditi kvalitetno bivanje in omogočiti dobro počutje, občutek pripadnosti, topline in sprejetosti, kajti to ima  lahko v veliki meri pozitiven vpliv na dobro zdravje. Pri tem se naše delo, to je delo strokovnih sodelavcev, tesno prepleta z delom strokovnih delavcev doma in vsemi ostalimi zaposlenimi v domu.
3. DELOVNA TERAPIJA  
Delovna terapija je zdravstvena stroka, ki promovira zdravje in dobro počutje prek vključenosti uporabnika v dejavnosti/ aktivnosti v vseh življenjskih obdobjih. Tesno se prepleta z ostalimi zdravstvenimi in socialnimi strokami zaradi holističnega pristopa obravnave stanovalca. Delovni terapevti smo reševalci težav, ustvarjalni pri svojem delu in inovativni v pristopih. Delujemo celostno, s postopnim zadovoljevanjem majhnih ciljev, da skupaj dosežemo večje.  

Delovni terapevt obravnava posameznike, katerih vsakodnevno življenje je ovirano, omejeno ali oteženo zaradi posledic poškodb, bolezni ali motenj v duševnem in telesnem razvoju ali staranja.

Delovni terapevt ljudem pomaga predvsem z uporabo terapevtskih dejavnosti in tehnik. Lastnosti, značilnosti in zahteve teh aktivnosti oblikuje in uporabi tako, da z njimi vzpostavlja, izboljšuje in vzdržuje čim bolj samostojno delovanje oseb, ki jih obravnava. Delovni terapevt vse tiste aktivnosti, ki so smiselne, namenske in izbrane za posameznika opredeli kot okupacijo. Okupacija pa je katerakoli človekova aktivnost ali naloga, organizirana z namenom, da se izpolni določena funkcija in je ob tem dosežen tudi cilj. 

Naloga delovnega terapevta je, da ugotovi želje, interese in sposobnosti posameznika.  Z izbiro različnih aktivnosti omogoči posamezniku uresničevati vloge v vsakodnevnem življenju kljub psihičnim in fizičnim omejitvam. Tako mu omogočimo tudi višjo kvaliteto življenja.
4. FIZIOTERAPIJA  
Področje delovanja fizioterapije temelji na promociji zdravja in zdravega načina življenja, preventivi, kurativi (zdravljenju), rehabilitaciji, prilagajanju in preoblikovanju bivalnega okolja stanovalca, svetovanju in opremi z medicinsko tehničnimi pripomočki, ergonomiji.

Izvajava specifične postopke za posameznike ali skupino, pri katerih sta ali bi lahko bila ogrožena gibanje ali funkcioniranje, zaradi bolezni, staranja, poškodbe, bolečine, zmanjšane zmožnosti, motnje ali dejavnikov iz okolja. 

Pri delu upoštevava stanovalčeve telesne, psihološke, čustvene in socialne dejavnike z namenom razvijanja, ponovnega vzpostavljanja in vzdrževanja optimalnega zdravja.

Stanovalci so na fizioterapevtsko obravnavo napoteni z napotnico splošnega zdravnika, specialista psihiatra, fiziatra ali na osnovi fizioterapevtske strokovne ocene.

Na vzdrževalno fizioterapijo so vključeni po mnenju zdravnika, fizioterapevta, tima ali na lastno izraženo željo.
5. INDUSTRIJSKE DELAVNICE  
Industrijsko delo v našem domu je organizirano in pridobljeno s strani različnih naročnikov in ima za stanovalce poseben pomen. Posamezni delovni postopki, ki jih stanovalci opravljajo skupaj z delovnimi inštruktorji, predstavljajo poskuse približka neinstitucionalnemu življenju.

Ta oblika dela zagotavlja stanovalcem integracijo v skupnost, utrjuje socialni status, družabne stike, preprečuje socialno izolacijo in daje občutek lastne vrednosti.
6. FRIZERSTVO  
V domu lahko stanovalci uporabljajo tudi frizerske usluge: trajna, vodna, barvanje, striženje in moško britje. Vsi stanovalci se povprečno strižejo enkrat na dva meseca, moškim pa nudimo britje trikrat tedensko. Vse te usluge so pri nas brezplačne. Naši stanovalci so radi urejeni in v sled tega redno obiskujejo frizerski salon. Tisti, ki zaradi bolezni ne morejo priti v salon, obiščemo na oddelku.
7. KUHINJA  
»Prazna vreča ne stoji pokonci!«, pravi stari rek, ki še kako drži. In prav zato je dogovorna naša dobro uigrana ekipa dietnih kuharjev, kuharjev in kuhinjskih pomočnikov. Trudijo se zadostiti željam naših stanovalcev in uporabnikov pomoči na domu. 

Kuhinja dnevno pripravi okvirno 1.120 obrokov; za stanovalce: zajtrk, dopoldansko malico, kosilo, popoldansko malico in večerjo; za zaposlene: zajtrk, topla in hladna malica; za uporabnike pomoči na domu: kosilo. Na letni ravni pripravi povprečno 397.500 obrokov.

Kuhinja ponuja tudi catering in razpolaga z lastno restavracijo Hofrain, kjer ponuja svoje kulinarične specialitete po predhodni rezervaciji.
8. PRALNICA  
V enoti pralnica – šivalnica skrbimo za oblačila naših stanovalcev (peremo, likamo, zašijemo poškodovana oblačila), za domsko perilo, posteljnino in delovna oblačila naših zaposlenih. Na letni ravni operemo okvirno 190 ton perila. 

Peremo tudi za zunanje uporabnike (hotele, gostišča, ipd.).

V šivalnici krpamo perilo za stanovalce, krajšamo razna oblačila, preurejamo zavese za enote, pošivamo tudi delovna oblačila zaposlenih. Delovni terapiji priskočimo na pomoč  pri šivanju čipke na prtičke in drugih manjših projektih. 
9. VZDRŽEVANJE  
Na področju vzdrževanja delo poteka v treh smereh: na področju investicijskega vzdrževanja, na področju rednega vzdrževanja, znotraj objektov in na objektih, strojih in opremi ter vzdrževanje vozil, in na področju varovanja in vzdrževanja parka Doma Nine Pokorn Grmovje.
10. FINANČNO RAČUNOVODSKA SLUŽBA  
Naše vodilo je uspešno, učinkovito, pregledno in smotrno poslovanje.

V finančno računovodski službi se ukvarjamo z vrednostnim spremljanjem preteklih in želenih stanj in presojamo pravilnosti in kakovosti poslovnih dogodkov glede na postavljene kriterije in presojamo ugodnost pojava glede na postavljene cilje poslovanja. V računovodstvu se poleg evidentiranja ukvarjamo še z analiziranjem, načrtovanjem ter nadziranjem financ. Trudimo se, da bi z vzpostavljanjem notranjih kontrol dosegli redno preverjanje posameznih postavk ter razvili modele za natančno načrtovanje ter racionalno poslovanje.
Zadnjič posodobljeno: 22. 7. 2020