Na glavno vsebino
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL
Show menu

Družini prijazno podjetje

Družini prijazno podjetje
Q-Qalin certifikat

Certifikat Družini prijazno podjetje

V petek, 12. maja 2017, je v Mestnem muzeju Ljubljana ob 13. uri potekala slavnostna podelitev certifikatov Družini prijazno podjetje, kjer smo prejeli polni certifikat Družini prijazno podjetje.

Certifikate je podeljevala državna sekretarka na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Martina Vuk.

S pridobitvijo certifikata smo vstopili v skupino podjetij, ki se zavedajo pomembnosti usklajenega poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih. Z izvajanjem začrtanih ukrepov želimo prispevati k dolgoročnemu procesu spreminjanja organizacijske kulture in ozavestiti vse zaposlene, da je poklicno in zasebno življenje združljivo ter da se ni potrebno več odreči enemu na račun drugega.

S skupnim prizadevanjem za uresničevanje zaposlenim prijazne organizacijske politike, bomo zagotovili pogoje za lažje usklajevanje družinskega in poklicnega življenja. Težili bomo k temu, da se bodo zaposleni počutili varne, samostojne in ustvarjalne pri svojem delu.

13 ukrepov sprejetih v okviru certifikata, se nanašajo na področje delovnega časa, organizacije dela, politiko informiranja in komuniciranja, veščine vodstva ter storitve za družine.

PREDSTAVITEV UKREPOV IN AKTIVNOSTI

Področje delovni čas:

1.07 DELOVNI ČAS

Opravljene ure se beležijo kot časovno dobroimetje ali kot dolgovane ure. Viške ure lahko zaposleni svobodno izkoristi kot plačano odsotnost z dela v skladu z dogovorom z vodjo. Koriščenje ur lahko zaposleni dogovori en dan prej, če delovni proces lahko poteka nemoteno.

Dolgovane ure zaposleni nadomesti v roku 6 mesecev v skladu z dogovorom z vodjo.

Vodje tekoče spremljajo viške ure zaposlenih ter vodi evidenco iz katere je razvidno komu, kolikokrat je odobril koriščenje viška ur, tako da je možno ukrep spremljati na letnem nivoju.

Višek ur se zaposlenemu sorazmerno poveča 1:1,5.

1.08 Skrajšan delovni čas zaradi družinskih obveznosti

Zaposleni z družinskimi obveznostmi imajo možnost za določeno obdobje koristijo skrajšan delovni čas, ki se uporabi za nego družinskega člana (zakonec, partner, starši, stari starši, tast, tašča), ki živijo na skupnem naslovu oz. izjemnih primerih tudi, če niso na istem naslovu (zdravniško potrdilo).

Možnost koriščenja je max 1 leto, najmanj 20 ur tedensko. Ukrep se koristi 1x v roku treh let. Delodajalec ne krije prispevkov delodajalca in delavca za manjkajoči del.čas.

Področje organizacija dela:

2.06 UKREPI ZA VAROVANJE ZDRAVJE

Zaposlenih so izpostavljeni določenim tipičnim obremenitvam na delovnem mestu.

Zavod organizira delavnice na temo zdravja, spodbujanje zdravega načina življenja in zdravega življenjskega sloga povezano z družabnimi dogodki.

2.01 Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja

Ustanovi se poseben tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja, v sestavi, kot je projetnna skupina (Obreza, Hlupič, Mikša, Mak, Mlinarič, Selič, Demšer, Krašovec B., Drobež) katerega naloga je, da se sestane po potrebi, najmanj 1x letno. Tim skrbi za izvajanje in nadzor ukrepov sprejetih v okviru DPP, ter obravnava konkretnih predlogov.

Področje politika informiranja in komuniciranja:

4.01 KOMUNICIRANJE Z ZAPOSLENIMI

Dom Nine Pokorn za potrebe internega komuniciranja uporablja sistem oglasne deske in intraneta. Za zaposlene se pripravi informacija – brošura o izbranih ukrepih, postavitev škatle za predloge, vzpostavitev intranetne strani z osnovnimi informacijami o DPP.

Vsi zaposleni pri pošiljanju uradnih dopisov s strani zavoda uporabljajo logotip DPP, prav tako pri pošiljanju računov.

Vsi zaposleni, ki imajo elektronsko pošto v svojem podpisu e-pošte uporabljajo logotip DPP.

4.02 KOMUNICIRANJE Z ZUNANJO JAVNOSTJO

Dom Nine Pokorn vzpostavi za potrebe komuniciranja z zunanjo javnostjo podstran na internetni strani zavoda, kjer se predstavi kaj počne v okviru DPP.

4.03 RAZISKAVE MED ZAPOSLENIMI O USKLAJEVANJU DELA IN DRUŽINE

Vprašalnik inštituta Ekvilib se rešuje zadnje leto plana implementacije, torej v letu 2016, kjer imajo zaposleni možnost izražanja mnenj, predlogov in potreb.

4.10 Druženje med zaposlenimi

Organizira se aktivnost športno družabne narave, na katero so vabljeni tudi družinski člani zaposlenih (športne igre, kolesarjenje, piknik, predstava) . Aktivnost se izvede najmanj 1x letno.


Področje veščine vodstva:

5.03 IZOBRAŽEVANJE VODIJ NA PODROČJU USKLAJEVANJA DELA IN DRUŽINE

Zavod v Letni načrt izobraževanj vključi tud izobraževanja za vodje, kjer je potrebno opredeliti pomen pozitivnega odnosa do usklajevanja dela in zasebnega življenja ter informira o sprejetih ukrepih družini prijazne politike.

Osnovno usposabljanje za vodje v letu 2014 se organizira v trajanju min 4-ih ur.

Področje Razvoj kadrov:

6.06 Ponovno vključevanje po daljši odsotnosti – Mentorstvo ob povratku

Daljša odsotnost (porodniški dopust, dopust za nego, bolniška) lahko pomembno vpliva na ponovno vključevanje v delovno okolje in nadaljnje delo. Ukrep je namenjen lažjemu vključevanju delavca v delovni proces v primeru odsotnosti najmanj 6 mesecev.

Vodja službe zaposlenega seznani z novostmi del.procesa, del.pripomočkov, spremembami v zakonodaji, novimi uporabniki in sodelavci. Mentorstvo izvaja vodja službe oz. od njega določena oseba in traja max dva tedna.

Ukrep ni obvezen za delavca je pa zelo priporočljiv. Mentorju mentorski dodatek ne pripada.

Področje Struktura plačila in nagrajevani dosežki:

7.05 Ponudba za prosti čas

Zaposleni in njihovi svojci imajo možnost udeležbe na delavnicah na temo zdravja, spodbujanja zdravega načina življenja in zdravega življenjskega sloga, povezano z družabnimi dogodki.

Možne aktivnosti: zdravo prehranjevanje, športne aktivnosti, kulturni dogodek na katerega so vabljeni družinski člani, uporaba interne fizioterapije, delovne terapije, pripomočkov v okviru organizacije.

Področje storitve za družine:

8.01 NOVOLETNO OBDAROVANJE OTROK

Zavod organizira novoletno obdarovanje otrok zaposlenih do zaključka osnovne šole z pripravo božičnega dogodka oz. predstave za najmlajše. Organizacija poteka v sodelovanju s sindikatom. Strošek ni na strani zaposlenih.

8.06 Otroci v organizaciji/podjetju

Ukrep omogoča, da se otrok zaposlenega lahko zadržuje v organizaciji praviloma en delovni dan. Zaposleni sam presodi ali se otrok lahko zadržuje v delovnem okolju, ter da bo lahko proces dela ostal nemoten.

Zaposleni se predhodno dogovori z nadrejenim vsaj en dan pred prihodom otroka v zavod. Ukrep velja za otroke, ki obiskujejo osnovno šolo.

Prostori določeni, kjer se lahko otrok zadržuje so čajna kuhinja, dnevni prostor, delovna terapija, del.prostor zaposlenega, industrijske delavnice, knjižnica, večnamenski prostor – mansarda.

Zadnjič posodobljeno: 13. 9. 2023