Show menu

Družini prijazno podjetje

Certifikat Družini prijazno podjetje

V petek, 12. maja 2017, je v Mestnem muzeju Ljubljana ob 13. uri potekala slavnostna podelitev certifikatov Družini prijazno podjetje, kjer smo prejeli polni certifikat Družini prijazno podjetje.

Certifikate je podeljevala državna sekretarka na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Martina Vuk. 

7 ukrepov sprejetih v okviru prejema osnovnega certifikata, ki smo jih uvedli v letih 2014 – 2017) se nanašajo na področje delovnega časa, organizacije dela, politiko informiranja in komuniciranja, veščine vodstva ter storitve za družine.

S pridobitvijo certifikata smo vstopili v skupino podjetij, ki se zavedajo pomembnosti usklajenega poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih. Z izvajanjem začrtanih ukrepov želimo prispevati k dolgoročnemu procesu spreminjanja organizacijske kulture in ozavestiti vse zaposlene, da je poklicno in zasebno življenje združljivo ter da se ni potrebno več odreči enemu na račun drugega.

V okviru certifikata si bomo prizadevali, da bomo zaposlenim zagotavljali prijazno okolje in prispevali k izboljšanju zadovoljstva zaposlenih.

S skupnim prizadevanjem za uresničevanje zaposlenim prijazne organizacijske politike, bomo zagotovili pogoje za lažje usklajevanje družinskega in poklicnega življenja. Težili bomo k temu, da se bodo zaposleni počutili varne, samostojne in ustvarjalne pri svojem delu.

PREDSTAVITEV UKREPOV IN AKTIVNOSTI

Področje delovni čas:

1.07 DELOVNI ČAS

Opravljene ure se beležijo kot časovno dobroimetje ali kot dolgovane ure. Viške ure lahko zaposleni svobodno izkoristi kot plačano odsotnost z dela v skladu z dogovorom z vodjo. Koriščenje ur lahko zaposleni dogovori en dan prej, če delovni proces lahko poteka nemoteno.

Dolgovane ure zaposleni nadomesti v roku 6 mesecev v skladu z dogovorom z vodjo.

Vodje tekoče spremljajo viške ure zaposlenih ter vodijo evidenco iz katere je razvidno komu in kolikokrat je odobril koriščenje viška ur.

Višek ur se zaposlenemu sorazmerno poveča 1:1,5.

Področje organizacija dela:

2.06 UKREPI ZA VAROVANJE ZDRAVJA

Zaposleni so izpostavljeni določenim tipičnim obremenitvam na delovnem mestu.

Zavod organizira delavnice na temo zdravja, spodbujanje zdravega načina življenja in zdravega življenjskega sloga povezano z družabnimi dogodki.

Področje politika informiranja in komuniciranja:

4.01 KOMUNICIRANJE Z ZAPOSLENIMI

Dom Nine Pokorn Grmovje za potrebe internega komuniciranja uporablja sistem oglasne deske in intraneta. Za zaposlene se pripravi informacija – brošura o izbranih ukrepih, postavitev škatle za predloge, vzpostavitev intranetne strani z osnovnimi informacijami o DPP.

Vsi zaposleni pri pošiljanju uradnih dopisov s strani zavoda uporabljajo logotip DPP, prav tako pri pošiljanju računov.

Vsi zaposleni, ki imajo elektronsko pošto v svojem podpisu e-pošte uporabljajo logotip DPP.


4.02 KOMUNICIRANJE Z ZUNANJO JAVNOSTJO

Dom Nine Pokorn Grmovje vzpostavi za potrebe komuniciranja z zunanjo javnostjo podstran na internetni strani zavoda, kjer se predstavi kaj počne v okviru DPP.


4.03 RAZISKAVE MED ZAPOSLENIMI O USKLAJEVANJU DELA IN DRUŽINE

Vprašalnik inštituta Ekvilib se rešuje zadnje leto plana implementacije, torej v letu 2016, kjer imajo zaposleni možnost izražanja mnenj, predlogov in potreb.

Področje veščine vodstva:

5.03 IZOBRAŽEVANJE VODIJ NA PODROČJU USKLAJEVANJA DELA IN DRUŽINE

Zavod v Letni  načrt izobraževanj vključi tudi izobraževanja za vodje, kjer je potrebno opredeliti pomen pozitivnega odnosa do usklajevanja dela in zasebnega življenja ter informira o sprejetih ukrepih družini prijazne politike.

Osnovno usposabljanje za vodje  v letu 2014 se organizira v trajanju min 4-ih ur.

Področje storitve za družine:

8.01 NOVOLETNO OBDAROVANJE OTROK

Zavod organizira novoletno obdarovanje otrok zaposlenih do zaključka osnovne šole s pripravo božičnega dogodka oz. predstave za najmlajše. Organizacija poteka v sodelovanju s sindikatom. Strošek ni na strani zaposlenih

Zadnjič posodobljeno: 15. 5. 2017